Zásady spracovania a bezpečnosť Osobných údajov

1.Oprávnená osoba

 

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom (založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie), a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi.

Poučenie oprávnenej osoby. Aký je rozsah poučenia?
Prevádzkovateľ je povinný poučiť oprávnenú osobu v rozsahu jej oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. Poučenie zodpovedá spracovateľským operáciám, ktoré fyzická osoba s osobnými údajmi vykonáva s ohľadom na svoju pracovnú pozíciu, poverenie alebo funkciu.

O poučení prevádzkovateľ vyhotovuje záznam, ktorý je povinný na požiadanie úradu hodnoverne preukázať. Vzory záznamov o poučení zverejňuje úrad.

 Kedy sa fyzická osoba stáva oprávnenou osobou?
Fyzická osoba sa stáva oprávnenou osobou dňom jej poučenia.

 

2. Vznik vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. Poverenie sprostredkovateľa sa vykonáva písomnou zmluvou uzatvorenou medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

Na účely uzatvorenia zmluvy a poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje. Tým však nie je dotknutá informačná povinnosť prevádzkovateľa pri získavaní osobných údajov podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Spôsobilosť sprostredkovateľa
Pri výbere sprostredkovateľa je prevádzkovateľ povinný dbať na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť sprostredkovateľa a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

 

3.Zmluva a jej obsahové náležitosti
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú oprávnení uzatvoriť samostatný typ zmluvy s nižšie uvedenými obsahovými náležitosťami alebo tieto obsiahnuť do inej zmluvy. Obsahovými náležitosťami zmluvy sú:

 • údaje o zmluvných stranách,
 • deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov         v mene prevádzkovateľa,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • názov informačného systému,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať; zoznam osobných údajov možno nahradiť rozsahom osobných údajov,
 • okruh dotknutých osôb,
 • podmienky spracúvania osobných údajov vrátane zoznamu povolených operácií s osobnými údajmi,
 • vyhlásenie prevádzkovateľa, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami,
 • súhlas prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom prostredníctvom inej osoby (subdodávateľa),
 • dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára,
 • dátum uzatvorenia zmluvy a podpisy zmluvných strán.

Kedy sa uzatvára zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom?
Písomnú zmluvu sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný uzavrieť, resp. jej náležitosti obsiahnuť do inej zmluvy pred začatím spracúvania osobných údajov, najneskôr v deň začatia spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom.

 

4. Postup sprostredkovateľa pri spracúvaní osobných údajov

 

Sprostredkovateľ môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom v písomnej zmluve.

 

Aké sú základné povinnosti sprostredkovateľa?
Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. Pri spracúvaní osobných údajov je povinný dodržiavať:

 

 • základné zásady spracúvania osobných údajov tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia (§ 5 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. c) až i) a ods. 4),
 • informačnú povinnosť voči dotknutej osobe, ak s ňou príde do kontaktu; pri prvom kontakte s dotknutou osobou je sprostredkovateľ povinný jej vždy oznámiť, že spracúva jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa na vymedzený alebo zákonom ustanovený účel (§ 8 ods. 7),
 • bezpečnosť osobných údajov; na tento účel je sprostredkovateľ povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia a príslušnú bezpečnostnú dokumentáciu (§ 19 a 20),
 • poučiť svoje oprávnené osoby (§ 21),
 • zachovávať mlčanlivosť (§ 22),
 • dodržiavať podmienky a s tým súvisiace povinnosti pre poverenie zodpovednej osoby, pokiaľ sa rozhodne, že výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov poverí zodpovednú osobu (§ 23 až 26),
 • poskytovať súčinnosť úradu pri plnení jeho úloh podľa zákona o ochrane osobných údajov,


Je sprostredkovateľ povinný vykonávať iné povinnosti?
Iné povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov (§ 8 ods. 6, § 15 až 18 a § 28 až 32) je sprostredkovateľ povinný vykonať, ak sa tak výslovne dohodne v písomnej zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom. V takom prípade sprostredkovateľ zodpovedá za plnenie povinností v rozsahu tejto zmluvy

 

5. Postup prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov

 

Osobné údaje môže spracúvať iba prevádzkovateľ a sprostredkovateľ. Spracúvanie možno vykonávať len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.


Aké sú požiadavky pri spracúvaní osobných údajov?
Osobné údaje môže vo vlastnom mene spracúvať vždy len prevádzkovateľ. V záujme zachovania ochrany osobných údajov pri ich spracúvaní je prevádzkovateľ povinný najmä dodržiavať povinnosti, ktoré k nemu viaže zákon o ochrane osobných údajov. Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné najmä:

 • určiť kto je prevádzkovateľom, prípadne sprostredkovateľom a vymedziť ich vzájomný vzťah prostredníctvom písomnej zmluvy (§ 8),
 • určiť účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje nespracúvajú na základe osobitného zákona,
 • určiť podmienky (prostriedky a spôsob) spracúvania osobných údajov,
 • vymedziť zoznam osobných údajov, ktoré bude prevádzkovateľ získavať, ak osobné údaje nie sú spracúvané na základe osobitného zákona,
 • dodržiavať základné zásady získavania a spracúvania osobných údajov (najmä § 6),
 • získať súhlas dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje, že osobné údaje sa spracúvajú bez súhlasu dotknutej osoby (§ 10 a 11),
 • splniť si informačnú povinnosť voči dotknutej osobe pred získaním jej osobných údajov (§ 15 ods. 1 až 3),
 • prijať primerané bezpečnostné opatrenia a bezpečnostnú dokumentáciu (§ 19 a 20),
 • poučiť svoje oprávnené osoby (§ 21),
 • zachovávať mlčanlivosť (§ 22),
 • dodržiavať podmienky a s tým súvisiace povinnosti pre poverenie zodpovednej osoby, pokiaľ sa prevádzkovateľ rozhodne, že výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov poverí zodpovednú osobu (§ 23 až 26),
 • oznámiť informačné systémy, prihlásiť informačné systémy na osobitnú registráciu alebo viesť o nich evidenciu (§ 33 až 44),
 • poskytovať súčinnosť úradu pri plnení jeho úloh podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Jednotlivé povinnosti je prevádzkovateľ povinný dodržiavať počas celej doby spracúvania osobných údajov, a to v závislosti od podmienok spracúvania.

 

6. Zásady pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov je potrebné dodržiavať tieto základné zásady:

 1. Vymedziť účel spracúvania osobných údajov, ak sa osobné údaje nespracúvajú na základe osobitných zákonov; účel spracúvania osobných údajov musí byť jasný, vymedzený jednoznačne a konkrétne a musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 2. Určiť podmienky spracúvania osobných údajov.
 3. Získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel; je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti.
 4. Zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
 5. Zabezpečiť, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; je neprípustné združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely.
 6. Spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je prevádzkovateľ povinný blokovať a bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, prevádzkovateľ zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje.
 7. Zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
 8. Zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil; po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na historický výskum, vedecký výskum a vývoj alebo na účely štatistiky, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a zároveň je prevádzkovateľ povinný označiť ich, anonymizovať ich, ak tým možno dosiahnuť účel spracúvania a zlikvidovať ich ihneď ako sa stanú nepotrebnými.
 9. Spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákon.

 

Power Joobs s.r.o, Ťačevská 37, 085 01  Bardejov IČO: 48 204 463

prehlasuje, že naše maily sú chránene a dodržiava Zásady osobných údajov ako aj ich spracovanie .  Power Job s.r.o týmto prehlasuje, že údaje , ktoré od prevádzkovateľa získava slúžia vylúčene len na účel sprostrekovania práce. Oprávnené osoby, ktoré sa dostávajú do styku s osobnými údajmi, boli poučené so strany Power Joobs s.r.o.

Power Joobs s.r.o, Ťačevská 37, 085 01 Bardejov IČO: 48 204 463

 prehlasuje, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. V otázke spracuvania Vašich osbných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť:

Na linke: 0907 467 573

Na maily: info@powerjobs.sk

Na poštovej adrese: Power Joobs s.r.o, Ťačevská 37, 085 01  Bardejov

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to písomne,elektronicky, alebo telefonicky